Упровадження в навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій

Oficinas_TIC

 

Зміст

  1. Місце та завдання викладача в суспільстві.
  2. Комп’ютери в нашому житті.
  3. Комп’ютерна презентація.
  4. Викладацькі та учнівські презентаці.ї
  5. Висновки.

Місце та завдання викладача в суспільстві

Місце викладача в суспільстві особливе. Професійно-технічний навчальний заклад – це та майстерня робітників, через яку проходить значна частина молодого покоління в той час, коли формується характер і закладаються основи інтелекту. Тому складно осягнути розумом міру відповідальності й важливість місії, яку несе викладач. Усе залежить від його розуму, мудрості, його громадянської позиції.

Головне завдання викладача – це пробудження та розвиток інтересу. Інтерес – рушійна сила пізнання та навчання. Це зернятко, з якого вирощується мотивація до навчання. Інтерес до уроку починається з викладача. « Чи цікавий він (вона)?». Це перше, що можна прочитати в учнівських очах.

Але зараз для розвитку інтересу дітей до навчання на уроці недостатньо лише особистісних якостей викладача. Необхідно створити і нові технічні умови навчання.

У наш комп’ютерний час дуже важко прищепити учням любов до літератури. Але це дуже і дуже важливо. Бо література дає можливість дитині творчо мислити, розвиватись. Але, на жаль, програма складається так, що за 1-2 уроки не можна повністю осягнути весь матеріал, передати красу слова. І тому я, як викладач-філолог, намагаюсь урізноманітнювати уроки для того, щоб викликати в учнів живий інтерес до літератури.

Комп’ютери в нашому житті

ХХІ століття – це час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства, в якому якість людського потенціалу, рівень освіченості й культури всього населення набувають вирішального значення.

Комп’ютери стрімко увійшли в різноманітні сфери  повсякденної діяльності суспільства, тому широке запровадження комп’ютерної техніки у процесі навчання є важливим завданням педагогів.

Комп’ютер сприяє не тільки розвитку самостійності, творчих здібностей учнів, а й дозволяє змінити саму технологію надання освітніх послуг, зробити урок більш наочним і цікавим. Комп’ютер забезпечує інтенсифікацію діяльності викладача й учнів на уроці, сприяє здійсненню диференціації та індивідуалізації навчання, розвитку спеціальної або загальноі обдарованості, формуванню політехнічних знань, посилює міжпредметні зв’язки. Все це дає можливість покращити якість навчання.

Сучасні комп’ютерні технології дозволяють внести зміни в навчальний процес. Одні – зробити подачу матеріалу більш наглядною та індивідуальною. Інші – відкрити доступ до необмеженого об’єму інформації через бази даних, банки знань, глобальні комп’ютерні мережі. Одним із таких засобів є комп’ютерні презентації, які сьогодні тільки починають використовуватися при проведенні занять.

 

Комп’ютерна презентація

Слово «презентація» походить від латинського «prezentation», що означає передаю, вручаю. Отже, презентація — це представлення.

Комп’ютерна презентація — це набір кольорових карток-слайдів спеціального формату з лаконічною інформацією на певну тему, тобто зручний інструмент, за допомогою якого можна наочно і в інтерактивній формі донести до глядача інформацію.

На слайдах можна розміщувати тексти, малюнки, діаграми, автофігури та будь-яку іншу графічну інформацію. Щоб оживити показ створених слайдів, можна додати, ефекти анімації та звукові ефекти, озвучувати слайди тощо. Через комп’ютерну презентацію можна представляти різні навчальні проекти, науково-дослідницькі роботи, розкривати теми з будь-яких навчальних предметів, дослідження, створювати й демонструвати навчальні та довідкові слайд-фільми, тощо.

Робота учня з такою презентацією нагадує роботу з підручником. Але презентація може мати багато переваг. Це –  і дискретизація інформаційного матеріалу (інформація розбивається на невеликі порції. Кожна порція розміщується на окремій сторінці – слайді), що спрощує її засвоювання, і оформлення інформації елементами якісної графіки, і супроводження звуком, і використання відеоматеріалу. Все це є чинниками більш якісного засвоювання учнем матеріалу, який він вивчає.

Серед переваг презентаційного прийому навчання, крім вказаних вище, можна виділити розвантаження викладача, зняття з нього функцій подання матеріалу і надання функцій контролю за процесом роботи з презентацією, обговорення та узагальнення нових знань учнів після закінчення роботи з нею. У таких умовах з’являється можливість для додаткової індивідуальної роботи з кращими учнями, що забезпечує індивідуальний підхід у навчанні.

На уроках, де використовуються презентації, учні можуть познайомитись не тільки з біографію письменника, але й проникнутися духом того часу, почути музику, фонограми, продекламувати вірші та побачити історичні моменти із життя.

У літературі не існує загальновизнаної класифікації презентацій за типом змісту та оформленням. Наприклад,      Ястребов Л.Й.  пропонує класифікувати презентації за ступенем їх  «оживлення» різними  ефектами. Він виділяє такі групи презентацій:

Офіційна презентація – різного роду звіти, доповіді тощо перед серйозною аудиторією, в якій необхідним є строгий дизайн, витриманість, єдиний шаблон оформлення для всіх слайдів, вимагається чітке структурування та розміщення на слайдах всіх тез доповіді.

Офіційно-емоційна презентація. Така презентація використовується для двох цілей: передати слухачам деяку офіційну інформацію та надихати їх, переконати в чомусь.

«Плакати». У цьому випадку презентація складається тільки з ілюстративного матеріалу. На слайдах – тільки ілюстрації з мінімумом підписів, комп’ютер використовується як звичайний слайд-проектор. Вся робота по поясненню змісту покладається на доповідача. Дуже бажаний єдиний шаблон оформлення.

«Подвійна дія». На слайдах презентації, крім зображень, використовується текстова інформація. Вона може або пояснювати вміст слайду або його «розширювати».

Інтерактивний семінар створюється для проведення семінару в режимі діалогу з аудиторією. Стають допустимими різноманітні анімації, рухомі малюнки, фотографії, що обертаються, об’єкти навігації, і особливо – розгалуження презентації: в залежності від відповідей слухачів, їх реакції на запитання і твердження.

Електронний роздатковий матеріал. Матеріал презентації має викладатися вичерпно докладно, оскільки в слухача немає можливості перепитувати доповідача. Додатковий матеріал може міститися у гіперпосиланнях або в спеціальних замітках до слайду. Якщо презентація призначена для самостійної роботи, її інтерфейс, навігація по слайдах, можливості розгалуження повинні бути добре продумані та обґрунтовані.

«Інформаційний ролик». Ролик має демонструватися самостійно і незалежно від доповідача, причому автоматично повертатися до його початку. Весь показ проходить в автоматичному режимі. Презентація містить матеріали інформаційно-рекламного характеру, наочні матеріали, розраховані на швидке сприйняття. Наприклад, така презентація може використовуватися на виставках. Добре, коли така презентація супроводжується дикторським пояснювальним текстом, що звучить з колонок.

Серед навчальних презентацій, в залежності від цілей її застосування, можна виділити: лекційні (викладача); звіт про результати діяльності, проект, дослідження (учнівська робота); тест (як викладача так і учнів).

За способом подання слайдів можна розрізняти презентації:

Для супроводу лекції, виступу – з записом голосу лектора чи усним супроводом.

Слайд-шоу – без супроводу лектора, або із записаним голосом доповідача.

Комбінована – з усним супроводом, із записаним голосом, частиною якої може бути слайд-шоу.

 

Викладацькі та учнівські презентації

Навчальні презентації можна класифікувати за дидактичними ознаками: викладацькі та учнівські.

При цьому учительські презентації призначені для:

супроводу лекції (текст, ілюстрації, інтерактивні засоби спілкування з аудиторією);

ілюстрування лекції, доповіді (тільки малюнки, графіка, відео);

узагальнення, представлення результатів діяльності учнів;

постановки проблеми, створення пізнавальної мотивації учнів;

перевірки або самооцінювання знань чи вмінь, тобто тестові;

виконання вже зазначених функцій, тобто комбіновані.

Презентація викладача за призначенням може бути:

проблемною – вступ до теми;

інформативною: інструкції, приклади для учнів, форми оцінювання, консультування. Вона використовується учнями самостійно впродовж  вивчення теми, доступна їм в будь-який час навчального процесу;

діагностичною, контролюючою: використо-вується для перевірки знань учнів, самооцінювання наприкінці вивчення теми, розділу, уроку. Використовується учнями індивідуально і самостійно після вивчення розділу, теми та  доступна їм в присутності викладача чи у вільному доступі.

Учнівські мультимедійні презентації доцільно використовувати як для представлення результатів власних проведених досліджень, проектів, самостійної роботи, так і для виконання  випереджувальних завдань як засіб ознайомлення з новою інформацією.

За кількістю учнів, які планують, проектують, розробляють, демонструють презентації можна розглядати презентації:

індивідуальні – розробляються і створюються одним учнем;

малогрупові – розробляються і створюються  малою групою учнів;

групові – можуть бути підготовлені всією групою індивідуально чи малими групами, що створюють окремі слайди.

Переваги мультимедійних презентацій:

Презентації можуть створюватися не тільки для показу на стінному екрані для групи слухачів в аудиторії, але також можуть використовуватися для індивідуального перегляду на комп’ютері чи телевізорі.

Комп’ютерні презентації можуть використовуватися як для занять з безпосередньою участю доповідача, так і без його участі (наприклад, для самоосвіти).

Потенційна можливість інтерактивності дозволяє комп’ютерні презентації адаптувати під особливості сприйняття учнями навчального матеріалу.

Часова інтерактивність надає можливість учню самостійно визначати початок, тривалість процесу навчання, а також швидкість просування по навчальному матеріалу.

Інтерактивність при доборі потрібної послідовності відображення навчальної інформації забезпечує вільне визначення чергування використання фрагментів інформації.

Змістова інтерактивність дозволяє змінювати, доповнювати чи зменшувати обсяг змістової інформації.

Створені презентації легко тиражуються, можуть демонструватися практично на будь-якому комп’ютері і являють собою корисний засіб аудіовізуальної підтримки будь-якої доповіді – виступу на науковій конференції чи  звіту перед групою.

Важливим моментом при роботі викладачів з мультимедійними презентаціями є підготовка і проведення учнями презентації як дії, тобто презентування, демонстрація створеної мультимедійної презентації. Це потужний та унікальний засіб для формування в учнів умінь виступати перед аудиторією, коротко формулювати свою думку, структурувати свою доповідь, використовувати різні мультимедійні засоби і можливості (зображення, звукозаписи, відеофільми, гіперпосилання на інші веб-сайти або файли) для ілюстрування ідеї, гіпотези, висновків. В учнів формуються навички стисло, чітко, зручно для ефективної інтерпретації представити результати досліджень за допомогою вдало підібраних діаграм і графіків, а також відбирати найяскравіші переконливі факти для демонстрування думок, ідей.

Слід виділити час для самостійного створення учнями презентацій, запропонувати їм розширити знання з певної теми. Не менш важливе місце має демонстрація створених презентацій з докладним поясненням. Учні по черзі представляють свої роботи, а решта ставить запитання, оцінює. Викладач  робить висновок, як учні засвоїли тему і скільки вихованців самостійно можуть працювати над створенням презентацій, а скільки працює під його керівництвом. Учням, які самостійно без допомоги виконали завдання, можна поставити відповідно 9, 10, 11, 12 балів, враховуючи відповіді й роботу протягом уроку.

У своїй практичній роботі я найчастіше  задіюю презентації, створені за допомогою програми Power Point.  При цьому,  використовую різні типи презентацій:

комп’ютерні діафільми з використанням елементів анімації;

презентації для повторювально – узагальнюючих уроків;

класичні комп’ютерні  презентації.

Компонування матеріалу програми в цьому випадку може слугувати своєрідною формою опорного конспекту. До речі, учні під час підготовки домашнього завдання широко використовують презентацію, вважаючи, що вона більш зрозуміла й логічна.

 

Висновки

Систематичне використання комп’ютера на уроці, зокрема систем  презентацій, призводить до:

підвищення якісного рівня використання наочності на уроці;

підвищення продуктивності уроку;

установлення міжпредметних зв’язків;

появи  можливості організації проектної діяльності учнів зі створення навчальних програм під керівництвом викладачів української літератури та інформатики;

необхідності того, що викладач, що створює презентацію, повинен звертати величезну увагу на логіку подання навчального матеріалу, що позитивно позначається на рівні знань учнів;

покращення взаємин з учнями, «далекими» від української літератури, особливо тих, хто захоплюється інформатикою;

іншого ставлення до комп’ютера (учні починають сприймати його як універсальний інструмент для роботи в будь – якій галузі людської діяльності).

Мультимедійний урок дає можливість комбінувати в одному уроці неймовірну кількість цікавих завдань, залучаючи все більшу й більшу кількість дітей. Насамперед, нам самим має бути цікаво те, що ми робимо, як ведемо урок. Коли ти задоволений, щасливий від створеного уроку, то й твоя енергія обов’язково передається учням. І ти, напевно, зможеш заразити своїм бажанням пізнати щось нове, разом створити якесь диво.

Вважаю, що головне завдання використання ІКТ у процесі вивчення української літератури – підвищити пізнавальний інтерес учнів до вивчення предмета, ефективність його опанування. Визнано, що особистість, яка зацікавлена, хоче пізнати матеріал, засвоює його набагато краще, ніж та, що не зацікавлена змістом того, що вивчає.

Вважаю, що основним показником того, що я на правильному шляху – це очі учнів, які із захопленням і переглядають та коментують кожну презентацію, а також беруть активну участь у їх розробці та доборі матеріалу.

У своїй діяльності прагну урізноманітнювати уроки, робити вивчення літератури неповторним, пам’ятаючи слова Олеся Гончара, що бути  у вічному пошукові – це значить “шукати енергію слова в енергії душі”.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *